Maxilaria tenuifolia 01

Maxillaria tenuifolia, home studio, Marseille April 2021.