Localisation : Pierre le Grand, Krymskaya Naberezhnaya